За нас – About Us

ЗА МИРА - PEACE ONLY

Алберт Айнщайн
Albert Einstein

"Светът няма да бъде унищожен заради хора, които вършат зло, а заради тези, които ги наблюдават, без да направят нещо"
'The world will not be destroying by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.'

НАШИЯТ ПЪТ КЪМ МИР
OUR WAY TO PEACE

7 Март 2019

Стартиране на движение за мир - World Peace movement is officially started

Мирът отсъства от публичното пространство, времето за неутралитет е отминало и сега е необходима радикална промяна и действия в защита на мира. Затова стартираме движение за мир. Peace is absent from the public space. We believe that the time for neutrality is over and radical change and action to protect peace is now needed, so we are launching a world peace movement.

11 March 2019

1st international step - BRICS International Forum

кои сме ние? - about us

Десетилетия наред след 1945 г. живеехме с успокояващата представа, че цари мир – а дали е така? Нека си припомним Унгария, Чехословакия, Югославия, Украйна, „Арабска пролет”, Ирак, Либия и др. Изминаха повече от 30 години от края на Студената война. През това време ние слушахме, гледахме, чакахме и се надявахме правителства и международни организации да вземат мерки за възстановяване и съхраняване на мира. Войните не спират. Многократно в последните десетилетия са започвани военни действия срещу суверенни държави под фалшив претекст, в грубо нарушение на международното право. Резултатът е милиони прогонени и избити хора, разрушени държави, премахване на светските режими и връщане на огромни региони от Близкия Изток и Северна Африка в Средновековието, появата на терористични организации и огромна бежанска вълна.

В последните месеци с нарастващ интензитет се наблюдават събития, които показват ясна тенденция на нарастващи конфликти в международните отношения. За всички тях общият знаменател е война. Тече процес на милитаризация, увеличаване на военни бюджети, производство и продажба на оръжие. Редица тенденции показват че е настъпил момент за радикална промяна за съхраняване на мира и гарантиране на европейската и световната сигурност. Видно е, че сега действащите инструменти: договори, планове, стратегии не са ефективни. Излизането от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег от 1987 г. го показва. Най-голям потърпевш ще бъде Европа, а тя не реагира. Прекратяването, суспендирането, напускането или неизпълнението на договори представлява заплаха за мира, не само в Европа, но и в света.

Since 1945 for decades we have been living with the soothing notion that there is a peace there – but is it in reality? Let us recall Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia, Ukraine, “Arab Spring”, Iraq, Libya, etc. More than 30 years have passed since the end of the Cold War. During this period we listened, watched, waited and hoped Governments and international organizations to take effective measures to restore and preserve peace. However, wars do not stop. Many times in recent decades military action has been launched against sovereign states under false pretenses, in flagrant violation of international law. The result is millions of displaced and slain people, destroyed states, abolition of worldly regimes and return of huge regions of the Middle East and North Africa in the Middle Ages, emergence of terrorist organizations and a huge refugee wave.

In recent months there are more and more obvious evidences for a clear trend of increasing conflicts in international relations. There is a process of militarization, an increase in military budgets, the production and sale of weapons. A number of trends show that the time is coming for a radical change in order to preserve peace and ensure European and Global security. It is evident that the instruments currently in force: contracts, plans, strategies, etc. are not effective. The exit from the INF Treaty form 1987 has shown it.

Очевидна е неспособността на международната общност да управлява конфликтите и това навежда на мисълта, че е време ние да се борим за нашето бъдеще сега! Времето на неутралитет премина, сега е време за действия за съхраняване на мира.

The inability of the international community to manage conflicts is evident and this suggests that it is time for us to fight for our future now! The time of neutrality passed, now it is time for actions to preserve peace!

мисия - mission

Единственият път за решаване на проблемите в международните отношения е диалогът, базиран на взаимно уважение, равнопоставеност и обективност! НЕ на нарастващата милитаризация, НЕ на участието в чужди конфликти! НЕ на нападенията, над която и да е държава, в разрез с международното право и решенията на ООН!

Призоваваме всички прогресивни и родолюбиви граждани, организации, партии ясно и категорично да се обявят срещу войната и срещу нарушаването на международното право, както направиха двама от най-видните световни леви лидери – Джереми Корбин във Великобритания и Бърни Сандърс в САЩ. Трябва да бъдем солидарни, но солидарни в мира, не във войната.

В този момент е по-важно от всякога да заявим категорично „НЕ на войната“!

нашите цели - goals

Нашето движение ще се бори за съхраняване на мира в зоната на Черноморския басейн, Балканите, Европа и света. Няма да се откажем, докато не постигнем:

  • Неразполагане на ядрено оръжие на територията на България и региона. Последните десетилетия ядреното оръжие е неизменно измерение на сигурността в Европа. Към момента се смята, че ядрени оръжия притежават САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северна Корея. Постоянно се пише за намеренията на САЩ да разположат или не модернизирани ядрени оръжия в Европа. Това разполагане на ядрено оръжие в Европа, определено ще я превърне в мишена. Разполагането на нови и предислокацията на познати оръжия в Европа я превръщат в театър на ядрена война. Ако Европа не вземе мерки да предотврати разполагането на нови ядрени оръжия на нейна територия от страна на НАТО и САЩ, които отново се стремят да не допуснат бойни действия на своя територия, тя става съучастник в собственото си заличаване.
  • Недопускане на допълнителни военни контингенти за активни военни действия в България, Балканите и страните в Европа и региона. Не бива да се позволява промяна на статута на военните съоръжения /тренировъчни центрове и полигони/, които страната ни се е съгласила, при определи условия, да се използват от военни сили на нашите евроатлантически съюзници или да се създадат на нови такава с неотбранително предназначение. Досега на българска територия не са съществували нападателни военни съоръжения и ние няма да допуснем създаването им.
  • Актуализиране и разширяване на Договора за ликвидиране на ракети със среден и малък обсег (ДРСМО), който слага край на Студената война и е в основата на европейската сигурност. Необходимо е дипломати, военни, експерти и учени да седнат на масата за преговори, да се осъвременят старите действащи договори по контрол над въоръжението, ако е необходимо да се изготвят и предложат нови. Не трябва да се предприемат стъпки към постигане на превъзходство от която и да е страна, а да се отстранят опасенията на основата на справедлива договорна основа, за създаване на стратегическа стабилност, еднакво ценна за Русия, САЩ и Европа.

В момента се намираме в началото на глобална дискусия за създаване на всеобхватна система за контрол над въоръженията. Вече настъпва момента в които става ясно колко непредсказуеми биха били последиците от дестабилизиране на стратегическото равновесие в света, от появата на нов кръг в надпреварата във въоръжаването. Също така стана пределно ясно, че достигането на общи позиции по отношение бъдещето в областта на контрола над въоръженията е невъзможно без сътрудничество във формата „Русия – НАТО”.

 

The only way to solve the problems in international relations is the dialogue, based on mutual respect, equality and objectivity! No more growing militarization and involvement in foreign conflicts! No more attacks on any country, contrary to international law and UN decisions! 

We call on all progressive and patriotic citizens, organizations, parties from all the world to clearly and categorically declare themselves against the war and against the violation of international law. At this point it is more important than ever to explicitly say “No to war”!

 

ENSURING THE PRINCIPLE OF NON-INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS AND TERRITORIAL WHOLENESS OF SOVEREIGN STATESOur movement will fight for the preservation of peace in the Black Sea basin, Balkans, Europe and the world.

We are now at the beginning of a global discussion to create a comprehensive arms control system. Now is the moment when it becomes clear how unpredictable the consequences of destabilizing the strategic equilibrium in the world will be, from the emergence of a new round in the arms race is already here.

Тъй като тези въпроси не засягат само България, а са от Европейско и световно значение ще работим за разширяване на движението постепенно от национално, към Балканско, Европейско и световно. 

За какво се борим? What do we fight for?

В този момент е по-важно то всякога да заявим категорично "НЕ" на войната!
Today it is more important than always to stand up and declare 'NO' to war!

световно

движение

за мир

Мирът започва с теб, включи се!
peace begins with you.

50

поддръжници

CONTACT US

Phone: +359 88 999 3236
Email : peacemovement2019@gmail.com
Address: 23 Vrabcha, Sofia 1000, Bulgaria

GO FOR PEACE

“The world will not be destroying by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.’ 
Albert Einstein

Copyright © 2019 Peace Movement. All Rights Reserved.